รหัสประจำตัว : 1094

ชื่อ-สกุล : มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

ฉายา : baby

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...