รหัสประจำตัว : 1096

ชื่อ-สกุล : มิสวิไลวรรณ เครือเทพ

ฉายา : ปอนด์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.5 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ม.ศ.5 ( ร.ร.เขลางค์นคร )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : ๕๗๓๐๓๐๔๐๐๘๗๙๑๗

more...