ชื่อ-สกุล : ม.ชินโชติ สุภารัตน์

สังกัดหน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...