รหัสประจำตัว : 1112

ชื่อ-สกุล : ม.อนุชา จำปามณี

ฉายา : โอ๋น

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป , งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน , งานบริหารระดับชั้น , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์บัณฑิต ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...