รหัสประจำตัว : 1119

ชื่อ-สกุล : ม.ขรรค์ชัย ริทู

ฉายา : มาสเตอร์โกล์

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...