รหัสประจำตัว : 1120

ชื่อ-สกุล : ม.จัตุรพร ตาตะนันทน์

ฉายา : ต่าย

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป , งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาสายสามัญ ปีที่ 6 ( โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 52200350300632

more...