ชื่อ-สกุล : ม.จัตุรพร ตาตะนันทน์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป , งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาสายสามัญ ปีที่ 6 ( โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย )

more...