รหัสประจำตัว : 1123

ชื่อ-สกุล : ม.นิมิตร วรรณพริ้ง

ฉายา : มิตร

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040089944

more...