ชื่อ-สกุล : ม.บรรจง ปิยศทิพย์

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วทม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...