รหัสประจำตัว : 1127

ชื่อ-สกุล : ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

ฉายา : หนุ่ม

สังกัดหน่วยงาน : งานประสานราชการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040091736

more...