ชื่อ-สกุล : มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารระดับชั้น ป.4 , งานบริหารระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ภาษาจีน ( มหาวิทยาลัย YUXI มณฑลยูนาน )

more...