ชื่อ-สกุล : มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , งานบริหารระดับชั้น , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ภาษาจีน ( มหาวิทยาลัย YUXI มณฑลยูนาน )

more...