รหัสประจำตัว : 1130

ชื่อ-สกุล : มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

ฉายา : ครูติ๋ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , งานบริหารระดับชั้น , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ภาษาจีน ( มหาวิทยาลัย YUXI มณฑลยูนาน )

more...