รหัสประจำตัว : 1131

ชื่อ-สกุล : มิสสุภาภรณ์ กำลัง

ฉายา : สุ

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยรามคำแหง )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 57303040087127

more...