ชื่อ-สกุล : มิสจิดาภา แสงประดับ

สังกัดหน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การจัดการทั่วไป ( มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช )

more...