ชื่อ-สกุล : ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , งานบริหารระดับชั้น , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : พธ.บ ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย )

more...