รหัสประจำตัว : 1146

ชื่อ-สกุล : ม.จิรศักดิ์ ศรีสุขประภัสสร

ฉายา : ต้น

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น , งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : พธ.บ ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...