รหัสประจำตัว : 1149

ชื่อ-สกุล : ม.ธัชพล หาญประกอบสุข

ฉายา : โก

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...