ชื่อ-สกุล : ม.ประสิทธิ์ ฟองผล

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...