ชื่อ-สกุล : ม.ประสิทธิ์ ฟองผล

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ )

more...