ชื่อ-สกุล : มิสพร้อมพร รังสิยานนท์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบันฑิต ( มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ )

more...