รหัสประจำตัว : 1157

ชื่อ-สกุล : ม.ยุทธนา สุรพันธ์

ฉายา : ยุทธ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : การศึกษา ( สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53200350030978

more...