รหัสประจำตัว : 1159

ชื่อ-สกุล : มิสเรวดี ตันติเสนีย์พงศ์

ฉายา : เรย์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาบัตรวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น )

more...