รหัสประจำตัว : 1160

ชื่อ-สกุล : ม.ธนายุทธ นามวงค์

ฉายา : ยุทธ

สังกัดหน่วยงาน : งานลูกเสือ , งานบริหารระดับชั้น ป.6

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์ ( ม.ราชภัฏ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...