รหัสประจำตัว : 1161

ชื่อ-สกุล : มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

ฉายา : จุ๊บแจง

สังกัดหน่วยงาน : งานวิจัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...