รหัสประจำตัว : 1165

ชื่อ-สกุล : ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

ฉายา : สิงห์

สังกัดหน่วยงาน : งานทรัพย์สินโรงเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : อนุปริญาครุศาสตร์ ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...