ชื่อ-สกุล : มิสอัมพร พิมพิสาร

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...