ชื่อ-สกุล : มิสอุไร ชัยคำวัง

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์ ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...