รหัสประจำตัว : 1174

ชื่อ-สกุล : มิสอุไร ชัยคำวัง

ฉายา : น้อง

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คุรุศาสตร์ ( วิทยาลัยครูเชียงใหม่ )

more...