ชื่อ-สกุล : มิสพีวรา สอาดล้วน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.1

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

more...