รหัสประจำตัว : 1223

ชื่อ-สกุล : ม.มานพ สิทธิปัญญา

ฉายา : นพ

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : คบ. ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...