รหัสประจำตัว : 1246

ชื่อ-สกุล : ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์

ฉายา : รัน

สังกัดหน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...