รหัสประจำตัว : 1247

ชื่อ-สกุล : มิสปิ่นแก้ว ไชยสลี

ฉายา : ปิ่น, ปิ่นแก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ ) ( ราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 53200350030960

more...