ชื่อ-สกุล : มิสปิ่นแก้ว ไชยสลี

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( ค.บ ) ( ราชภัฏเชียงใหม่ )

more...