ชื่อ-สกุล : มิสนภาพร ใจเป็ง

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ( วิทยาลัยบรมราชชนนี ลำปาง 1 )

more...