ชื่อ-สกุล : มิสอรกนก เลิศธนาผล

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...