รหัสประจำตัว : 1254

ชื่อ-สกุล : ม.ณธภัท ภูษิมงคลกุล

ฉายา : โบเล่

สังกัดหน่วยงาน : งานอภิบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ : 56203040010097

more...