รหัสประจำตัว : 1268

ชื่อ-สกุล : มิสศิวารักษ์ ถิ่นแสน

ฉายา : แพต

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป , งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...