ชื่อ-สกุล : มิสปวีณา วิจิตรพร

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ( มหาวิทยลัยเชียงใหม่ )

more...