ชื่อ-สกุล : มิสศากุล ตานะเศรษฐ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...