ชื่อ-สกุล : มิสศากุล ตานะเศรษฐ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระศิลปะ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...