รหัสประจำตัว : 1298

ชื่อ-สกุล : มิสพัชราภรณ์ กาวินา

ฉายา : กุ้ง

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการ , งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...