ชื่อ-สกุล : มิสสุทธิพร ใจกว้าง

สังกัดหน่วยงาน : งานประสานราชการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...