รหัสประจำตัว : 1305

ชื่อ-สกุล : มิสรุ่งทิวา สาลีศิลป์

ฉายา : เมย์

สังกัดหน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ )

more...