รหัสประจำตัว : 1306

ชื่อ-สกุล : มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม

ฉายา : ชะเอม

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน , งานบริหารระดับชั้น ป.2

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...