ชื่อ-สกุล : มิสธนาภา ปาจุวัง

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ( มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น )

more...