ชื่อ-สกุล : Miss.Janice Yunting Celestial

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( Cebu Normal University )

more...