ชื่อ-สกุล : Miss.Irene Legaspi Panes

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( Northern Lloilo Polytechnic State College )

more...