ชื่อ-สกุล : Mr.Raymond Ong Samporna

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( Christ the king College de Maranding )

more...