ชื่อ-สกุล : มิสสิริกาญจน์ พรหมวงศ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.3 , กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...