ชื่อ-สกุล : Mr.Porferio Sarong Canda

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( Mandaue City College )

more...