ชื่อ-สกุล : มิสวาลียา อินทร์แก้ว

สังกัดหน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน , งานบริหารระดับชั้น ป.3

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศบ. ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา )

more...