รหัสประจำตัว : 1342

ชื่อ-สกุล : Mr.Lawrence Francisco Manalo

ฉายา : Lawrence

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาตรบัณฑิต ( Rolehiyo ng Sacred Heart )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...