ชื่อ-สกุล : ม.จุมพฏ สืบจ้อน

สังกัดหน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปะมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยศิลปากร )

more...