รหัสประจำตัว : 1346

ชื่อ-สกุล : ม.ภาคภูมิ สมินทรปัญญา

ฉายา : บัมพ์

สังกัดหน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : BFA Fine Art ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...