รหัสประจำตัว : 1347

ชื่อ-สกุล : มิสศิรินภา ทรงประสพ

ฉายา : ยุ้ย

สังกัดหน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายกิจการนักเรียน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...