รหัสประจำตัว : 1348

ชื่อ-สกุล : มิสณัฐยรัตน์ จันทร์เสนา

ฉายา : แอม

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2 , กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ :

more...