ชื่อ-สกุล : Mr.Jason Yunting Celestial

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มครู IE

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรบัณฑิต ( Cebu Technological University )

more...